.
آدرس اداره کل
نشانی: اردبیل، شهرک کارشناسان، مجتمع اداری بعثت
کد پستی: 5615813388
دورنویس: 33740084-045
تلفن:8-33740085
تلفن گزارشات مردمی: 1540

 
* * * حمایت از کالای ایرانی * * *