.
آدرس اداره کل
نشانی: اردبیل، شهرک کارشناسان، مجتمع اداری بعثت
کد پستی: 5615813388
دورنویس: 33740084-045
تلفن:8-33740085
تلفن گزارشات مردمی: 1540

 
* * * سال 1398  سال رونق تولید * * *