شرح وظایف
1401/1/28 یکشنبه
1-    تدوین و اجرای  تهیه طرح های مدیریت جامع و تفصیلی مناطق، زیستگاههای خشک و بیابانی، جنگلی، مرتعی و کوهستانی

2-    شناسایی، درجه بندی  و مطالعه غارهای استان

3-     بررسی ظرفیت مراتع واقع در مناطق حفاظت شده و پناهگاههای حیات وحش جهت اتخاذ تدابیر لازم برای بهره برداری معقول.

4-    بررسی و شناسایی منابع اکولوژیکی موجود در استان با استفاده از روشهای مختلف شناسایی منابع از جمله : آمار برداری، نمونه برداری ، استفاده از عکسهای هوایی و ماهواره ای و سیستم اطلاعات جغرافیایی.

5-    انجام مطالعه و شناسایی زیستگاههای مستعد جهت ارتقا سطح مدیریتی و پیگیری و ثبت مناطق شکار ممنوع و چهارگانه

6-    تدقیق مرز و علامتگذاری و نصب تابلوهای مرز منطقه در راستای معرفی مناطق

7-    تهیه گزارش و کتاب معرفی مناطق تحت مدیریت و سیمای محیط طبیعی در راستای تنویر افکار عمومی

8-     پیگیری اقدامات قانونی و قضایی تخریب و تصرف در مناطق  و ثبت اطلاعات مربوطه در سامانه تخریب و تصرف در مناطق(سباتا)