معرفی مسئولین و مدیران ارشد


معرفی مدیران اداره کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل

 
مدیرکل: دکتر سعید شهند

 33740098
  -045


 
                                                                                                                                 
                                                                                                                                                              
معاون فنی:

 

معاون نظارت و پایش: حسن قاسم پور

33744771 -045
 

 

 
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی: حسن نریمانی


 
رئیس اداره حراست: مهدی اسدی
  شماره تماس: 33740094-045
 
رئیس اداره مدیریت عملکرد: جابر حیدری
  شماره تماس: 33740090-045

 
رئیس اداره روابط عمومی: قربان بدل زاده
 شماره تماس: 33740097-045

 
رئیس اداره آموزش و پژوهش: سیدرضا سیدمعصومی
  شماره تماس: 33744772-045

 
رئیس اداره برنامه ریزی و منابع: فرهاد ابراهیمی
 
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست: محمد مجرد
  شماره تماس: 33740085-045
  تلفن همراه: 09143588496
 
رئیس اداره محیط زیست انسانی: بیژن ملت خواه
 
رئیس اداره محیط زیست طبیعی: یوسف مهدی زاده
 
سرپرست اداره نظارت و پایش: فاضل عبدی
  شماره تماس: 33744771-045
 
رئیس اداره نظارت بر امور حیات وحش: ودود رستم نژاد
 
رئیس اداره امور آزمایشگاه: جعفر محمدی
 
رئیس اداره امور اداری: فاطمه مقدسی
  شماره تماس: 33740091-045
 
رئیس اداره امور حقوقی: ایوب زمردی
 
رئیس اداره امور مالی: رحمان نقی نژاد
  شماره تماس: 33744336-045
 
رئیس اداره پشتیبانی، فنی و مهندسی: صفر سلیمی
  شماره تماس: 33740095-045

 
سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان خلخال: مهدی کسائی      
  شماره تماس: 32423555-045

 
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مشگین شهر: یوسف محمدی  
  شماره تماس: 32530666-045

 
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان پارس آباد: هاشم میرزانژاد      
  شماره تماس: 32721141-045

 
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان گرمی: رحمان داداشی         
 شماره تماس: 32641115-045

 
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اردبیل: رامین جمشیدی          
   شماره تماس: 33513350-045

 
رئیس نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان نمین: امین شکوری مقدم 
  شماره تماس: 32327465-045

 
رئیس نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان بیله سوار: بهنام برزگر       
  شماره تماس: 32828003-045

 
رئیس نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان کوثر: مهدی کسائی       
   شماره تماس: 32942944-045

 
رئیس نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان سرعین: شهلا امیری     
   شماره تماس: 32224057-045

 
بيشتر