معرفی مسئولین و مدیران ارشد

معرفی مدیران اداره کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل

مدیرکل

نام

سمت

شماره تماس

تصویر

دکتر سعید شهند

مدیرکل

33740098 -045

 

 

 

اداره کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل

نام

سمت

شماره تماس

تصویر

فرهاد ابراهیمی

 معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی

33744770 -045
 

حسن قاسم پور

 معاون فنی

33744771 -045

رامین جمشیدی  معاون نظارت و پایش

رئیس اداره حراست

مهدی اسدی

045-33740094

سرپرست اداره مدیریت عملکرد

رضا آقایاری

045-33740090

رئیس اداره روابط عمومی

قربان بدل زاده

045-33740097

رئیس اداره آموزش و پژوهش

جابر حیدری

045-33744772

رئیس اداره برنامه ریزی و منابع

صفر سلیمی

33740085 -045
 

سرپرست فرماندهی یگان حفاظت

 محیط زیست اردبیل

لطیف عزیزی

045-33740085

09143588496

رئیس اداره محیط

 زیست انسانی

بیژن ملت خواه

33740085 -045
 

رئیس اداره محیط

 زیست طبیعی

یوسف مهدی زاده

33740085 -045
 

رئیس اداره نظارت و پایش

محمد خداپرست

045-33744771

رئیس اداره نظارت

بر امور حیات وحش

ودود رستم نژاد

33740085 -045
 

رئیس اداره امور

 آزمایشگاه

رقیه محمدزاده

33740085 -045
 

رئیس اداره امور اداری

فاطمه مقدسی

045-33740091

رئیس اداره امور حقوقی

ایوب زمردی

33740085 -045
 

رئیس اداره پشتیبانی،

 فنی و مهندسی

یوسف والی

33740085 -045
 


 

 

شهرستانها و نمایندگی های تابعه

نام

سمت

شماره تماس

تصویر

فاضل عبدی

رئیس  اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اردبیل

045-33513350

مهدی کسائی

رئیس  اداره حفاظت محیط زیست شهرستان خلخال

045-32423555

یوسف محمدی

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مشگین شهر

045-32530666