معرفی مسئولین و مدیران ارشد

معرفی مدیران اداره کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل

مدیرکل

نام

سمت

شماره تماس

تصویر

دکتر سعید شهند

مدیرکل

33740098 -045

 

 

 

اداره کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل

نام

سمت

شماره تماس

تصویر

حسن نریمانی

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی

33744770 -045
 

حسن قاسم پور

معاون فنی

33744771 -045

رامین جمشیدی معاون نظارت و پایش

رئیس اداره حراست

مهدی اسدی

045-33740094

رئیس اداره مدیریت عملکرد

جابر حیدری

045-33740090


رئیس اداره روابط عمومی

قربان بدل زاده

045-33740097

رئیس اداره آموزش و پژوهش

سیدرضا سیدمعصومی

045-33744772

رئیس اداره برنامه ریزی و منابع

فرهاد ابراهیمی

33740085 -045
 

فرمانده یگان حفاظت

 محیط زیست اردبیل

محمد مجرد

045-33740085

09143588496

رئیس اداره محیط

 زیست انسانی

بیژن ملت خواه

33740085 -045
 

رئیس اداره محیط

 زیست طبیعی

یوسف مهدی زاده

33740085 -045
 

رئیس اداره نظارت و پایش

محمد خداپرست

045-33744771

رئیس اداره نظارت

بر امور حیات وحش

ودود رستم نژاد

33740085 -045
 

رئیس اداره امور

 آزمایشگاه

رقیه محمد زاده

33740085 -045
 

رئیس اداره امور اداری

فاطمه مقدسی

045-33740091

رئیس اداره امور حقوقی

ایوب زمردی

33740085 -045
 

رئیس اداره پشتیبانی،

 فنی و مهندسی

صفر سلیمی

33740085 -045
 


 

 

شهرستانها و نمایندگی های تابعه

نام

سمت

شماره تماس

تصویر

فاضل عبدی

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اردبیل

045-33513350

مهدی کسائی

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان خلخال

045-32423555

یوسف محمدی

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مشگین شهر

045-32530666

هاشم میرزانژاد

یس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان پارس آباد

045-33721141

رحمان داداشی

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان گرمی

045-2641115

امین شکوری مقدم

رئیس نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان نمین

045-32327465

بهنام برزگر

رئیس نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان بیله سوار

045-32828003

یوسف رشیدی

رئیس نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان کوثر

045-32942944

شهلا امیری

رئیس نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان سرعین

045-32224057

  

بيشتر