منطقه حفاظت شده مغان

1393/5/27 دوشنبه
منطقه حفاظت شده مغان
این منطقه در مصوبه دور سوم سفرهای استانی هیات محترم دولت به منظور احیای گونه آهو در دشت مغان طی مصوبه شماره350 شورایعالی حفاظت محیط زیست کشور در سال 1390به تصویب رسید.
محدوده مذکور به مساحت 35000 هکتار با مختصات 203696 تا 230145 متر شرقی و 4345736 تا 4365022 متر شمالی (بر اساس سیستم UTM) و با ارتفاع متوسط 550 متر ار سطح دریاهای آزاد می باشد.
همچنین محدوده حفاظت شده پیشنهادی مغان که به عنوان محدوده پشتبان برای استقرار موقت و دائمی برای تکثیر و احیاء گونه آهوی مغان در نظر گرفته شده در شمال استان اردبیل، جنوب غرب شهرستان پارس آباد و در جنوب شرقی بخش اصلاندوز واقع گردیده است. این محدوده به فاصله 139 کیلومتر از شهر اردبیل (فاصله هوایی)، 40 کیلومتر از شهر پارس آباد، 15 کیلومتر از شهر اصلاندوز، 23 کیلومتر از شهر جعفرآباد و با فاصله 6.8 کیلو متر از منطقه شکار ممنوع عرض 7 کیلومتری مرزی قرار دارد.
بيشتر