اداره محیط زیست انسانی

1393/6/2 یکشنبه
شرح وظایف اداره محیط زیست انسانی
1)   راهبری دبیرخانه کارگروه های استانی محیط زیست همچون کارگروه طرح جامع کاهش آلودگی هوا- مدیریت پسماند- آمایش سرزمین- گرد و غبار و سایر کارگروه های تخصصی و پیگیری اجرای برنامه های مربوطه.
2)    تهیه و تدوین برنامه های پیشگیرانه و مقابله ای درخصوص جلوگیری از آلاینده های محیط زیست در حوزه آب- خاک- هوا و تخریب محیط زیست و ارایه راهکارهای مدیریتی و کنترلی .
3)    بررسی آثار زیست محیطی بهره برداری نامناسب از منابع و ارایه راهکار جهت استفاده بهینه از آن
4)    بررسی و مطالعه در زمینه روش ها و فناوری های نوین بازیافت و دفع و دفن پسماندها وهمچنین فناوری هایی که منجر به تولیدات با پسماند کمتر خواهد شد
5)   تجزیه و تحلیل کمی و کیفی) داده های ماخوذه از مراکز و ایستگاههای پایش لحظه ای و غیر لحظه ای ارایه شده توسط معاونت نظارت و پایش) .
6)    بررسی و اعلام نظردرخصوص پروژه های مشمول مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی استان و پاسخگویی به استعلامات واصله درخصوص استقراروادامه فعالیت واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی مطابق با ضوابط و مقررات ذیربط.
7)   مطالعه ، تحقیق و بررسی درزمینه چگونگی بهره برداری بهینه از منابع طبیعی و اثرات زیست محیطی ناشی از طرحهای توسعه ای شامل طرحهای در دست  بهره برداری در حال اجراء و در دست مطالعه
8)   همکاری با ستاد در زمینه تعیین سیاست های مدیریت حفاظت محیط زیست جهت تحقق اهداف توسعه پایدار و ارزیابی راهبردی آن ها به منظور تعیین الگوهای مدیریتی با همکاری واحد های ذیربط
9)     پیگیری برنامه ها و طرح های توسعه ای- موضوعی استانی در چارچوب نظام ارزیابی راهبردی محیطی جهت ابلاغ به معاونت نظارت وپایش وادارات تابعه به منظور نظارت لازم.
10)                      ارزیابی توان اکولوژیکی زیستگاهها ومناطق استان وارتقای سطح کمی وکیفی مناطق .
بيشتر