اداره محیط زیست طبیعی

1393/6/2 یکشنبه
شرح وظایف اداره محیط زیست طبیعی
1. مشارکت در تهیه طرح های مدیریت جامع و تفضیلی مناطق، زیستگاه های خشک و بیابانی، جنگلی، مرتعی و کوهستانی و مدیریت غارها.
2. بررسی ظرفیت مراتع واقع درمناطق حفاظت شده و پناهگاه های حیات وحش جهت اتخاذ تدابیر لازم برای بهره برداری معقول.
3. بررسی و شناسایی منابع اکولوژیکی موجود در استان با استفاده از روش های مختلف شناسایی منابع از جمله: آماربرداری، نمونه برداری، استفاده از عکس های هوایی و ماهواره ای و سیستم اطلاعات جغرافیایی .
4. نقشه سازی منابع شامل نقشه های:  اقلیم ، هیدرولوژی ، شکل زمین ، زمین شناسی ، خاک ،‌ پوشش گیاهی، زیستگاه ها و جانوران
5. انجام بررسی های بیولوژیکی واکولوژیکی و بررسی های لازم درباره عادات و رفتار، تولید مثل و شناسایی گونه های مختلف حیات وحش .
6. انجام بررسی های لازم و جامع در زمینه های شناسایی، تجزیه و تحلیل کمی و کیفی جمعیت، نرخ زادآوری ، بررسی عادات و رفتار، شرایط زیستی و سایر پارامترهای زیست شناختی گونه های مختلف پستانداران پرندگان /گونه های آبزیان و خزندگان و دوزیستان به منظور مشخص نمودن وضعیت جمعیت گونه های مختلف در استان و نیز اعلام گونه های قابل بهره برداری، نادر، درخطر انقراض و گونه های آسیب رسان براساس سرشماری و آمارهای دریافتی از معاونت نظارت و پایش
7. انجام مطالعات و بررسی های لازم به منظور شناسایی عوامل تهدید و کاهش جمعیت پستانداران وحشی پرندگان وحشی /گونه های آبزیان و خزندگان و دوزیستان استان (به تفکیک گونه ها و مناطق چهارگانه ( تحت مدیریت
8.  انجام مطالعات و بررسی های لازم به منظور اعلام ممنوعیت و محدودیت های مکانی، زمانی و گونه ای از منابع حیات وحش استان
9. تجهیز، ساماندهی و مدیریت موزه تاریخ طبیعی و تنوع زیستی  استان.
10. شناسایی و رده بندی، تبارشناسی و دیرینه شناسی فسیل های مهره دار، بی مهره، گیاهی و نمونه های سنگ وکانی.
11. شناسائی جمعیت های گیاهی در معرض تهدید در زمینه های تنوع زیستی و ذخائر ژنتیکی استان و اجرای راهکارهای ارائه شده
12.همکاری با ستاد در تهیه وآماده سازی مجموعه های مرجع و نمایشگاهی در زمینه رستنی ها ( نمونه های هرباریومی ، بذر،چوب ، نمونه های سه بعدی و ...)، جانوران ( نمونه های اتاله شده ، تاکسیدرمی شده ،الکلی و ...)، نمونه های سنگ، کانی، فسیل های گیاهی و جانوری همچنین نمونه های بیولوژیک و بانک ژن
بيشتر