اداره امور اداری

1396/10/14 پنجشنبه

شـــــــرح وظایف امور اداری

  • ساماندهي آموزش ضمن خدمت كاركنان اعم از تعيين نيازهاي آموزشي بر حسب تقويم آموزشي سازمان ، اجراي دوره هاي آموزشي و تهيه گزارشات لازم در خصوص دوره هاي طي شده كاركنان
  • اجراي قوانين، ‌مقررات استخدامي و انجام امور پرسنلي از قبيل استخدام، مرخصي ها، ارتقاء‌و انتصاب (تا سقف مجاز) ، انتقال (تا سقف مجاز) ، بازنشستگي و تهيه و صدور احكام مربوطه و عقد يا تمديد يا تجديد قراردادهاي استخدامي، خريد خدمت و ساير امور تفويضي از سازمان  
  • اجراي احكام قطعي هيات هاي رسيدگي به تخلفات اداري، ‌ديوان عدالت اداري و دادگاههاي عمومي و تهيه و صدور احكام كارگزيني مربوطه
  • ايجاد بانك اطلاعات پرسنل با هدف جمع آوري، طبقه بندي، تقسيم و جاري نگهداشتن اطلاعات مربوط به نيازهاي استخدامي واحدها و تهيه انواع آمارهاي پرسنلي بر حسب گروه، شغل، تحصيلات، سن ، جنسيت و ... و انجام بررسي هاي آماري مربوطه و ارائه گزارش ادواري به مراجع ذيصلاح
  • صدور معرفي نامه با گواهي اشتغال و گواهي حقوق كاركنان
  • انجام امور مربوط به حضور و غياب كاركنان اداره كل و تهيه دستورالعمل اجرايي و نحوه انجام حضور و غياب با رعايت مقررات مربوطه

بيشتر