1394/8/24 یکشنبه
شرح وظایف اداره بازرسی و مدیریت عملکرد:
 
 • بازرسی مستمر و دوره ای از واحدهای تابعه استانی برای سنجش میزان مطابقت عملکرد اقدام کنندگان با اهداف، برنامه ها، دستورالعمل ها، ضوابط و شاخص های مورد ارزیابی به منظور ارزیابی عملکرد و یافتن کاستی ها، سوء مدیریت و انحرافات از سیاست های تعیین شده و ارائه راه حل ها و پیشنهادات برای رفع آن ها.
   
 • بازرسی و سنجش میزان رضایت مردم از واحدهای مختلف اداره کل و نحوه برخورد مدیران و کارمندان با ارباب رجوع در سطح استان و ارایه گزارش مربوطه به دبیرخانه شورای تحول اداری استان به منظور اجرای مقررات مرتبط.
   
 • برقراری ارتباط با سازمان بازرسی استان و ایفای وظیفه مندرج در ماده 12 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، کمیسیون اصول 88 و 90 مجلس شورای اسلامی و واحدهای نظرسنجی دستگاه ها و رسانه های جمعی و مطبوعات.
   
 • تهیه و تدوین شاخص های اختصاصی ارزیابی عملکرد استان و واحدهای تابعه با همکاری ستاد.
   
 • ارزیابی عملکرد واحدهای استان بر اساس شاخص های اختصاصی و عمومی، تکمیل فرم های مربوط و تهیه گزارش تحلیلی از نتایج ارزیابی جهت ارایه به مراجع ذیصلاح از جمله کمیسیون تحول اداری اداره کل.
   
 • انجام ارزیابی عملکرد سالیانه در سه سطح اداره کل- مدیران و کارکنان به استناد دستورالعمل استقرار نظام ارزیابی عملکرد.
   
 • تهیه گزارش های ادواری در فواصل ماهانه، شش ماهه و سالانه برای اطلاع مدیر کل استان از عملکرد واحدهای مختلف.
   
 • دریافت شکایات حضوری و مکتوب مردم (مراجعان) از واحدها و کارمندان اداره کل و بررسی و تحقیق پیرامون صحت یا سقم موضوع شکایات و پیگیری تا اخذ نتیجه نهایی به منظور پاسخگویی به شاکی.
   
 • پیگیری نامه های مردمی دریافت شده از سامد و سامانه ارتباط مردمی اداره کل و یا مراجعه حضوری مردم در سفر مقامات به استان ها.
   
 • انجام وظایف دبیرخانه پیشگیری و مبارزه با رشوه در اداره کل.کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم

جزوه دوره آموزشی ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد

جزوه آموزشی قوانین و مقررات سلامت اداری و مقابله با فساد

پاسخ به 9 پرسش درباره ی مبارزه با مفاسد اقتصادی بر اساس بیانات رهبر انقلاب