معرفی اداره امور آزمایشگاه ها

1394/9/12 پنجشنبه
اداره امور آزمایشگاه ها سه بخش آزمایشگاهی شامل آزمایشگاه شیمی، آزمایشگاه میکروبیولوژی و آزمایشگاه خاک، هوا و صدا دارد.

شرح وظایف:

ایجاد هماهنگی بین آزمایشگاه اداره کل و کلیه آزمایشگاههای تابعه در جهت افزایش توان علمی و فنی کادر آزمایشگاهی از طریق مبادله و انتقال اطلاعات و تجربیات فنی موجود و تهیه و یکسان سازی دستورالعمل های لازم در جهت استاندارد نمودن روش های نمونه برداری و آزمایشات مربوطه و خرید دستگاه ها و تجهیزات

 
- بررسی و نظارت بر عملکرد آزمایشگاه های معتمد و صدور مجوز جهت متقاضیان جدید
 
- انجام آزمایشات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیک بر روی نمونه های پساب های صنعتی، شهری، کشاورزی، همچنین آنالیز مواد جامد به منظور شناخت کمی و کیفی عوامل آلوده کننده در جهت کنترل آلودگی های زیست محیطی
 
- نمونه برداری و آزمایش آب رودخانه ها و دریاچه ها و تالاب ها و تجزیه و تحلیل و ثبت مستمر نتایج حاصله با هدف پایش زیست محیطی
 
- بسترسازی، نظارت و پیگیری بر اجرای خوداظهاری در پایش آلودگی های زیست محیطی در منابع آلاینده
 
- پیگیری پایش لحظه ای خروجی صنایع (فاضلاب و هوا) و اخذ داده ها و ارائه اطلاعات به حوزه معاونت فنی
 
- نظارت بر نحوه انجام پایش های ادواری زیست محیطی(خوداظهاری) انجام شده توسط ادارات تابعه
 
- آزمایش بر روی نمونه های حیات وحش به منظور تعیین عوامل و شناخت بیماری ها در همکاری با دامپزشکان
 
- آزمایش نمونه های گیاهان به منظور تعیین اثرات عوامل مختلف محیط زیست بر روی آنها
 
- بررسی نتایج حاصل از تحلیل پارامترها و خواص فیزیکی آب مانند دما، شوری، چگالی، کدورت آب و نحوه توزیع سطحی و عمقی این پارامترها در دریا
 
- جمع آوری و آماده سازی نمونه های بیولوژیک طبق فرایندهای مصوب جهت نگهداری در بانک ژن مرکزی
بيشتر